APD

DA.TL.2001.DỰ ÁN MỎ THAN MẠO KHÊ
VIDEO MAO KHE PROJECT

Tác giả

Trần Lương

Năm sáng tác

2015

Thông tin tác phẩm

Video 2 kênh, 18:41, tỷ lệ màn hình mỗi kênh 4:3, độ phân giải HD

Là phiên bản được hỗ trợ bởi National Gallery Singapore dựng đặc biệt cho triển lãm “Between Declarations and Dreams: Art of Southeast Asia since the 19th Century” (tạm dịch: Giữa những tuyên ngôn và giấc mơ: Nghệ thuật của Đông Nam Á từ thế kỷ 19) tại Southeast Asia Permanent galleries / National Gallery Singapore. Đã bày từ năm 2015 đến năm 2021.