APD

DA.TL.2004.LIM DIM
PHỎNG VẤN MỘT SỐ NGHỆ SĨ VÀ CURATOR TRẦN LƯƠNG

Tên tài liệu

LIM DIM 2004 Interview_F

Thời lượng 

19:27

Định dạng

MPEG-4 movie

Kích thước

1920 x 1080