APD

DA.TL.2004.LIM DIM
TRÌNH DIỄN TẠI VIỆN GOETHE, HÀ NỘI

Tên tài liệu

LIMDIM 2004 01_Goethe

Thời lượng 

1:37:41

Định dạng

MPEG-4 movie

Kích thước

1280 x 720