APD

DA.TL.2004.LIM DIM
TRÌNH DIỄN TRƯỚC SÂN HỘI ĐỒNG ANH, HÀ NỘI

Tên tài liệu

LIMDIM 2004 02_British Council

Thời lượng 

57:37:00

Định dạng

MPEG-4 movie

Kích thước

1280 x 720