APD

CHẢY / FLOWING 2000
ẢNH TƯ LIỆU

ẢNH TÁC PHẨM CHẢY

ẢNH CHỤP TRIỂN LÃM

ẢNH TRÌNH DIỄN CỦA TRƯƠNG TÂN VÀO KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC TRIỂN LÃM CHẢY