APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2000 CHẢY

Địa điểm

Nhà Sàn Studio

Thời gian

10 – 17/09/2000

Nhà tổ chức

Nhà Sàn Studio

Tài trợ

Quỹ Trao đổi Văn hoá Thuỵ Điển – Việt Nam
Đồng hỗ trợ bởi chuỗi nhà hàng Phương Nam, San Hô và Rendez Vous

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Trần Lương