APD

Back

Tháng Năm 2022

 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC KHÓA THỰC HÀNH CURATING TẦM TÃ Khóa...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC KHÓA THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT TẦM TÃ...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG CHUỖI ART TALK FLOWING/CHẢY Chuỗi Art talk “Flowing/Chảy”...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

KHÔNG GIAN Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP TRẦN LƯƠNG Giám đốc và đồng...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

TẦM NHÌN SỨ MỆNH Trong tổng quan phát triển chính trị, công...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

CHUỖI ART TALK FLOWING/CHẢY NGUỒN SÁNG MỚI TRONG HỘI HỌA Thời gian: ...

Read More
 • apd_odqg_user
 • Posted by apd_odqg_user

CHUỖI ART TALK FLOWING/CHẢY NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ ĐÂU? Thời gian:  15:00...

Read More